Elevhälsa

På Oxievångsskolan finns ett elevhälsoteam som vi kallar EHT.

Utöver kurator, skolsköterskor och specialpedagoger medverkar även rektor och biträdande rektor på deras möten varje vecka.

Tillsammans arbetar de för att främja elevers välmående på skolan.

Studie- och yrkesvägledare SYV Anna Nettelblad

Studie- & yrkesvägledningen på grundskolan handlar i första hand om information och vägledning av eleverna inför deras val till gymnasieskolan.

Detta i form av klassinformationer, gruppsamtal och enskilda samtal som startar under vårterminen åk 8 och som sedan fortsätter och intensifieras i åk 9.

Under höstterminen åk 9 erbjuds också gymnasiemässa, föräldrainformation och öppet hus på gymnasieskolorna.

Syv samordnar också praon för åk 8.

Mer information och tips till bra webbadresser finns på SYVs hemsida.

Skolsköterska

Vår främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam.

Elever och föräldrar är välkomna att kontakta mig. Även skolläkare finns att tillgå, kontakt sker genom skolsköterskan.

Den medicinska elevhälsans fokus i skolan är:

 • att ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor
 • att följa elevers hälsa och utveckling genom tillväxt-, syn-, hörsel- samt ryggradskontroller i hälsobesök. Vissa elever följs mer regelbundet i samråd med förälder.
 • vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
 • erbjuda vaccinationer enligt nationella program och vid behov komplettera vaccinationerna om några tidigare doser saknas
 • att bistå elever och föräldrar som har behov av extra stöd
 • att medverka i utredningar kring enskilda elever
 • en säker och god arbetsmiljö för eleverna
 • hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet

Specialpedagoger Rebecka och Daniel

På Oxievångsskolan finns 2 specialpedagoger. Vi ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) och arbetar i enlighet med skollag, läroplan och sekretesslag. Våra insatser är ett komplement till skolans allmänpedagogiska verksamhet

I vårt uppdrag ingår bl.a. att:

 • genomföra fördjupade pedagogiska utredningar och analysera elevers svårigheter på individ-, grupp och organisationsnivå.
 • arbeta med elever och vuxna för att identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärmiljöer.
 • vara en kvalificerad samtalspartner, handledare och rådgivare i pedagogiska frågor för både kolleger, vårdnadshavare och skolledning.

Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Skolkurator 7-9 Maria Fossen

Arbetar för:

 • att tillsammans med elever, skolpersonal och föräldrar utveckla arbetssätt till förebyggande elevinsatser
 • att skapa trygga relationer i skolmiljön
 • att öka den sociala medvetenheten hos elever, personal och föräldrar
 • samarbete med skolpersonal/skolledning men också med andra myndigheter såsom BUP/sjukhus, socialtjänsten och polis etc.
 • I Malmö finns skolkurator i grundskolor och på gymnasieskolorna. Skolkurator arbetar i enlighet med skollag, läroplan och sekretesslag.Kuratorerna ingår i skolans elevvårdsteam med kunskaper inom det sociala området.

I arbetet ingår socialt behandlingsarbete med enskild elev/familj. Samtalen kan ha stödjande, bearbetande, kris-, insikts- och motiveringskaraktär. Konflikthantering och utredningsarbete t ex vid kränkande behandling.

Elever och föräldrar är välkomna att kontakta mig.

Skolkurator F-6

Mitt uppdrag på F-6 är:

 • Stötta enskilda elever
 • Bedriva likabehandlingsarbete med personal i grupp
 • Tobaksförebyggande arbete (Effekt) med ÅK 5
 • Samarbeta med skolpersonal, BUP, IOF, Polis m.m.
 • Föräldrakontakt

Elever och föräldrar är välkomna att kontakta mig.

Elevkoordinator med fokus på trygghet och närvaro

En elevkoordinator med sikte på att öka tryggheten och främja närvaron kallar vi för trygghets- och närvarosamordnare.

Det innebär att man ständigt arbetar nära eleverna. I tjänsten kvalitetssäkrar man incidentrapporter och kränkningsanmälningar samt ser till att adekvata insatser fullgörs. I tjänsten hanterar man närvaron på organisatorisk nivå och har även regelbundna coachande samtal i syfte att främja närvaron. Man ingår i team trivsel som arbetar för ökad trivsel och trygghet. Man ingår i elevhälsoteamet och är även sammankallande för ”Trygg i söder” – samarbetet med andra aktörer i stadsområdet som har liknande uppdrag.