Elevhälsa

På Oxievångsskolan finns ett elevhälsoteam som vi kallar EHT.

Utöver kurator, skolsköterskor och specialpedagoger medverkar även rektor och biträdande rektor på deras möten varje vecka. Tillsammans

Anna Nettelblad

Studie- och yrkesvägledare SYV Anna Nettelblad

Anna ansvarar för vägleda eleverna till val till gymnasiet och tankar inför framtiden. Hon arbetar intensivt med år nio inför deras gymnasieval men även aktivt med årskurs åtta och deras prao.


Ni finner allt ni behöver veta på hennes hemsida.

Skolsköterska Catarina Fäldt

Min främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam.

Elever och föräldrar är välkomna att kontakta mig. Även skolläkare finns att tillgå, kontakt sker genom skolsköterskan.

Den medicinska elevhälsans fokus i skolan är:

 • att ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor
 • att följa elevers hälsa och utveckling genom tillväxt-, syn-, hörsel- samt ryggradskontroller i hälsobesök. Vissa elever följs mer regelbundet i samråd med förälder.
 • vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
 • erbjuda vaccinationer enligt nationella program och vid behov komplettera vaccinationerna om några tidigare doser saknas
 • att bistå elever och föräldrar som har behov av extra stöd
 • att medverka i utredningar kring enskilda elever
 • en säker och god arbetsmiljö för eleverna
 • hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet

Specialpedagoger Rebecka och Daniel

På Oxievångsskolan finns 2 specialpedagoger. Vi ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) och arbetar i enlighet med skollag, läroplan och sekretesslag. Våra insatser är ett komplement till skolans allmänpedagogiska verksamhet

I vårt uppdrag ingår bl.a. att:

 • genomföra fördjupade pedagogiska utredningar och analysera elevers svårigheter på individ-, grupp och organisationsnivå.
 • arbeta med elever och vuxna för att identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärmiljöer.
 • vara en kvalificerad samtalspartner, handledare och rådgivare i pedagogiska frågor för både kolleger, vårdnadshavare och skolledning.

Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Skolkurator Maria Fossen

Arbetar för:

 • att tillsammans med elever, skolpersonal och föräldrar utveckla arbetssätt till förebyggande elevinsatser
 • att skapa trygga relationer i skolmiljön
 • att öka den sociala medvetenheten hos elever, personal och föräldrar
 • samarbete med skolpersonal/skolledning men också med andra myndigheter såsom BUP/sjukhus, socialtjänsten och polis etc.
 • I Malmö finns skolkurator i grundskolor och på gymnasieskolorna. Skolkurator arbetar i enlighet med skollag, läroplan och sekretesslag.Kuratorerna ingår i skolans elevvårdsteam med kunskaper inom det sociala området.

I arbetet ingår socialt behandlingsarbete med enskild elev/familj. Samtalen kan ha stödjande, bearbetande, kris-, insikts- och motiveringskaraktär. Konflikthantering och utredningsarbete t ex vid kränkande behandling.

Elever och föräldrar är välkomna att kontakta mig.

Trygghetsamordnare

Trygghetssamordnaren är delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet, löpande utvärdering av verksamheten samt är delansvarig för skolans värdegrundsarbete och rastvärdsschema mm. Trygghetssamordnare har också ansvar för processer vid tillbud/kränkande behandling inklusive stöd till mentorer och skolledning vid elevkontakter, föräldrakontakt och rapportering till bit.rektor- Trygghet och Studiero inför rapport till rektor och huvudman. I uppdraget ingår även stödjande/ coachande samtal med elever/pedagoger. I uppdraget ingår också inskolning och uppföljning av nya elever samt avslutande samtal med avlämnande elever och vårdnadshavare. Tjänsten ingår till viss del i elevhälsan.

I uppdraget ingår också uppgiften att vara en trygghetsskapande person som skall finnas tillgänglig i korridorer, elevcafeteria, skolmatsal och i skolans ytterområden och utemiljö för att fånga upp den allmänna stämningen på skolan. Här ingår även att skapa hälsofrämjande och trevliga miljöer och aktiviteter för skolans elever.

Elever, vårdnadshavare och personal kan kontakta personen om man har behov av att prata om händelser som inträffat.

I tjänsten ingår även kontakter med elevhälsan, fritidsgårdar, polisen och andra aktörer på skolan.