Trygghets- och närvarosamordnare på Oxievångsskolan

Trygghetssamordnaren är delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet, löpande utvärdering av verksamheten samt är delansvarig för skolans värdegrundsarbete och rastvärdsschema mm. Trygghetssamordnare har också ansvar för processer vid tillbud/kränkande behandling inklusive stöd till mentorer och skolledning vid elevkontakter, föräldrakontakt och rapportering till bit.rektor- Trygghet och Studiero inför rapport till rektor och huvudman. I uppdraget ingår även stödjande/ coachande samtal med elever/pedagoger. I uppdraget ingår också inskolning och uppföljning av nya elever samt avslutande samtal med avlämnande elever och vårdnadshavare. Tjänsten ingår till viss del i elevhälsan.

I uppdraget ingår också uppgiften att vara en trygghetsskapande person som skall finnas tillgänglig i korridorer, elevcafeteria, skolmatsal och i skolans ytterområden och utemiljö för att fånga upp den allmänna stämningen på skolan. Här ingår även att skapa hälsofrämjande och trevliga miljöer och aktiviteter för skolans elever.

Elever, vårdnadshavare och personal kan kontakta personen om man har behov av att prata om händelser som inträffat.

 I tjänsten ingår även kontakter med elevhälsan, fritidsgårdar, polisen och andra aktörer på skolan.


Josefin Spaniol är skolans Trygghetssamordnare. Du når henne lättast via josefin.spaniol@malmo.se