SkolsköterskaJag heter Catarina Fäldt och är skolsköterska.

Mina arbetstider är måndag till fredag 8-16:30.

Min främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam.

Elever och föräldrar är välkomna att kontakta mig. Även skolläkare finns att tillgå, kontakt sker genom skolsköterskan.

catarina.faldt@malmo.seDen medicinska elevhälsans fokus i skolan är:

  • att ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor
  • att följa elevers hälsa och utveckling genom tillväxt-, syn-, hörsel- samt ryggradskontroller i hälsobesök. Vissa elever följs mer regelbundet i samråd med förälder.
  • vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
  • erbjuda vaccinationer enligt nationella program och vid behov komplettera vaccinationerna om några tidigare doser saknas
  • att bistå elever och föräldrar som har behov av extra stöd
  • att medverka i utredningar kring enskilda elever
  • en säker och god arbetsmiljö för eleverna
  • hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet